NOTEIKUMI

Šie preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) attiecas uz LIGNAU SIA preču piedāvājumu, pārdošanu un to piegādi.

 
1. VISPĀRĪGI

1.1. Šie noteikumi attiecas uz visiem piedāvājumiem, pirkšanas / pārdošanas līgumiem u.c. Citi nosacījumi tiek apstiprināti LIGNAU SIA tikai rakstiski. Jautājumos, kuri nav aprakstīti Noteikumos, jāvadās pēc Latvijas Republikas likumiem un ES saistošajām direktīvām.

1.2. Veicot pasūtījumu elektroniski, Klients piekrīt, ka tikai šie Noteikumi ir saistoši attiecībā uz LIGNAU SIA produktu iegādi.
1.3. Informāciju par piedāvātām precēm var atrast preču aprakstā LIGNAU SIA interneta veikalā.
1.4. Darījumi starp LIGNAU SIA un Klientu tiek slēgti atbilstoši Latvijas Republikas likumiem, Eiropas Savienības regulām un direktīvām. Līgumattiecību esamība ar Klientu - galapatērētāju nodrošina arī iespēju pielietot tās valsts likumdošanu, kurā atrodas Klients.
1.5. LIGNAU SIA ražo, tirgo un piegādā koksnes izstrādājumus un saistītās preces. LIGNAU SIA nenodarbojas ar šo materiālu tālāku apstrādi, montāžu, ieklāšanu u.tml. darbībām. Ikvienas sūdzības par slikti paveikto darbu un vieglu nolaidību netiks izskatītas. Par darbībām ar LIGNAU SIA piegādātajiem produktiem ir atbildīgs konkrētā pakalpojuma sniedzējs.
1.6. Šie noteikumi un nosacījumi attiecas uz visiem apstiprinātajiem pirkumiem, pasūtījumiem un piedāvājumiem. Gadījumos, kad LIGNAU SIA Noteikumi neatbilst Klienta izvirzītajiem nosacījumiem, noteicošie ir LIGNAU SIA Noteikumi.
1.7. Cenas starp interneta vietnēm, kurās ir iespējams iegādāties LIGNAU SIA produktus, var atšķirties. Spēkā ir tās interneta vietnes cena, kurā ir izdarīts pirkums.
1.8. Akcijas cenas ir spēkā tikai tajā interneta vietnē, kurā tās ir norādītas.


2. PIRKUMS, PASŪTĪJUMS, PIEDĀVĀJUMS

2.1. PIRKUMS

2.1.1. Klients veic pirkumu, izmanojot lignaushop.com interneta veikalu.
2.1.2. Pirkums stājas spēkā, kad abas puses to ir apstiprinājušas.
2.1.3. Klients pirkumu apstiprina, pabeidzot pirkuma noformēšanu. Klients ir atbildīgs par patiesas informācijas sniegšanu.
2.1.4. Pirkumi no LIGNAU SIA puses tiek apstiprināti ne vēlāk kā nākamās darba dienas laikā. Klients saņem paziņojumu par pirkuma apstiprināšanu savā e-pastā.
2.1.5. Klientam ir iespēja labot pirkumu, piezvanot vai nosūtot e-pastu 24 stundu laikā kopš pirkuma apstiprinājuma saņemšanas savā e-pastā.


2.2 PASŪTĪJUMS

2.2.1. Klients veic pasūtījumu, nosūtot e-pastu, aizpildot konkrētā produkta jautājuma formu vai piezvanot. Pasūtījums stājas spēkā, kad abas puses to apstiprina.
2.2.2. Pasūtījumu apstiprinājumi tiek izsūtīti divu darba dienu laikā uz Klienta e-pastu.
2.2.3. Pasūtījumu apstiprinājumi, kuros Klients ir definējis izmērus, virsmas apstrādi, krāsas toņus, profilus u.c. parametrus, kuri nav norādīti lignaushop.com interneta veikalā vai citās interneta vietnēs, kurās ir pieejama LIGNAU SIA produkcija, tiek izsūtīti trīs darba dienu laikā uz Klienta e-pastu.
2.2.4. Ja 24 stundu laikā kopš pasūtījuma apstiprinājuma izsūtīšanas no Klienta puses pasūtījums nav atcelts vai labots, tad tiek pieņemts, ka līgums stājas spēkā un tiek izpildīts norādītajā laikā.


2.3. PIEDĀVĀJUMS

2.3.1. Klients iesūta piedāvājuma pieprasījumus e-pastā info@lignaushop.com, izmantojot konkrētā produktu jautājuma formu (“Uzdot jautājumu”) vai zvanot.
2.3.2. Piedāvājums tiek izsūtīts Klientam uz e-pastu divu darba dienu laikā.
2.3.3. Piedāvājums ir spēkā 30 dienas, ja piedāvājumā nav atrunāts citādāk.
2.3.4. Akcijas precēm Piedāvājums ir spēkā tik ilgi, kamēr konkrētās akcijas preces ir pieejamas.


3. PREČU PIEGĀDE

3.1. Par preču nosūtīšanu Klients tiek informēts atsevišķi ar e-pasta paziņojumu. Klientam ir jānorāda e-pasts, kuru viņš regulāri pārbauda. Ir ieteicams pārbaudīt e-pasta surogātpasta mapi, kur var atrasties automātiskie elektroniskie paziņojumi.
3.2. Piegādes izmaksas apmaksā klients, ja vien puses nav rakstiski vienojušās citādi.
3.3. Piegāde tiek veikta līdz pirmajām slēdzamajām durvīm zemes līmenī. Ja kravas transportam nav iespējams apstāties pie mājas ieejas, tad piegāde tiek veikta līdz tuvākajai fiziski piebraucamajai vietai. Klientam savlaicīgi ir jāinformē par viņam zināmajiem ceļu ierobežojumiem, kā arī citiem faktoriem, kuri var ietekmēt piegādi.
3.4. Klientam ir jānodrošina preces saņemšana un iespējamo transportēšanas defektu pārbaude norādītajā piegādes vietā.  Saņēmējs nedrīkst nepamatoti aizkavēt autovadītāju, pretējā gadījumā var tikt piestādīta papildus maksa.
3.5. Klients ir atbildīgs par preču izkraušanu no kravas transporta. Ja Klients neizpilda šo pienākumu, visas izmaksas, kas ar to saistītas, sedz Klients. LIGNAU SIA neatbild par preču izkraušanu.
3.6. Jebkurš piegādes datums vai laika posms ir tikai aplēse un LINGAU SIA neatbild par zaudējumiem, kuri Klientam rodas tieši vai netieši, ja piegāde notiek vēlāk nekā bijis paredzēts.
3.7. LIGNAU SIA neatbild par preces nepiegādāšanu, kas ir kara draudu, terora aktu, deklarētu vai nedeklarētu kara darbību, karantīnas, nemieru, streiku, dabas stihiju un citu nepārvaramu varu (force majeure) izraisīta.
3.8. LIGNAU SIA var atteikt piegādi uz Klienta norādīto vietu, ja tā tiek atzīta par bīstamu piegādes transportam.
3.9. LIGNAU SIA ir tiesīgs piestādīt rēķinu Klientam, ja radušies preču piegādes kavējumi Klienta vainas dēļ.  Klientam ir pienākums samaksāt šo rēķinu.
3.10. Autovadītājs var atteikt preču izkraušanu, ja Klients vai Klienta norādītā persona nav ieradies piegādes vietā brīdī, kad jāapliecina preču saņemšana.  Visas no tā izrietošās papildus izmaksas sedz Klients.
3.11. Ja 24 stundu laikā pēc piegādes paziņojuma izsūtīšanas klients ziņo par piegādes adreses maiņu, Klientam ir pienākums samaksāt papildus maksu par katru kilometru, kas saistīts ar maršruta izmaiņām.
3.12. Pēc piegādes Klients ir atbildīgs par pareizu preču uzglabāšanu. Koksnes produkcija, kas paredzēta iekšējai apdarei, tiek uzglabāta telpās ar relatīvo gaisa mitrumu 45-60% ietvaros.
3.13. Klientam piegādātā prece ir jāpieņem. Atsakoties pieņemt preci, Klientam ir jāsedz visas no tā izrietošās papildus izmaksas.
3.14. Preču piegādes risku pārņem Klients, ja Klients apņemas pats veikt preču piegādi.
3.15. Preču piegāde pa daļām ir jāaplūko atsevišķi, un katra piegāde ir atsevišķs līgums.
3.16. Klienti ārpus ES apmaksā visus paredzētos nodokļus, nodevas un citas ar importu saistītās izmaksas.
3.17. Juridiskajām personām, kuras sniedz spēkā esošu ES PVN maksātāja numuru, precēm tiks piemērota 0% PVN likme.


4. SAMAKSAS NOTEIKUMI

4.1. Visas cenas ir norādītas Eiro un ietver PVN 21%.
4.2. LIGNAU SIA juridiskās saistības par veikto pirkumu vai pasūtījumu stājās spēkā no pirkuma vai pasūtījuma apstiprinājuma izsūtīšanas uz Klienta e-pastu.
4.3. LIGNAU SIA piestāda apmaksai rēķinu, avansa rēķinu vai pasūtījuma apstiprinājumu. Apmaksa iespējama ar bankas pārskaitījumu vai PayPal maksājumu. Cita veida apmaksa ir iespējama pēc vienošanās, kas tiek apliecināta rakstiski.
4.4. Pirkuma/pasūtījuma apstiprinājumā norādītā summa ir jāpārskaita LIGNAU SIA kontā 7 darba dienu laikā.
4.5. Ja Klients laikus nav izpildījis maksājuma saistības, piegādes laiks var tikt izmainīts vai darījums var tikt anulēts.
4.6. Klients tiek nekavējoties informēts, ja produkts vairs nav pieejams. Ja Klients jau ir samaksājis par precēm, pārskaitītā naudas summa tiek atgriezta.
4.7. Visas piegādātās preces paliek LIGNAU SIA īpašumā, līdz Klients par tām ir pilnībā samaksājis.
4.8. Ja par precēm nav samaksāts, LIGNAU SIA saglabā tiesības šīs preces no Klienta atgūt pat tad, ja tās ir iemontētas, ieklātas vai kādā citā veidā apstrādātas.
4.9. LIGNAU SIA var pēc saviem ieskatiem apturēt vai izbeigt preču piegādi, ja Klients neveic maksājumus vai nepilda citas kādā no spēkā esošajiem līgumiem noteiktās saistības.


5. PRETENZIJAS / GARANTIJAS

5.1. Katrs LIGNAU SIA nosūtītais koksnes izstrādājuma paraugs ir ar unikālu šķiedru un krāsu, tāpēc nevar pilnībā attēlot gala rezultātu. Arī interneta vietnēs pieejamie attēli ir tikai uzskates materiāls un var atšķirties no reālā produkta. Fotokameras un ekrāni var neatspoguļot patiesās krāsas pilnībā. Izstrādājuma paraugs nevar tikt uzskatīts par ekvivalentu pilna apmēra gatavajai produkcijai.
5.2. Klientam ir personīgi jāsaņem preces, jāpārbauda to stāvoklis un skaits. Klients uzņemas pilnu atbildību, ja preces saņem citas Klienta norādītās personas.
5.3. Klientam ir jāpārbauda preču atbilstība pavadzīmes ierakstiem un jāapliecina preču saņemšana ar parakstu. Pircējam uzreiz pēc  saņemšanas jāpārbauda, vai precei nav kādu transportēšanas defektu vai bojājumu. Ja tādi tiek atklāti, Klientam transporta pavadzīmes abos eksemplāros ir jāapraksta bojājumi, kuri pārvadātājam rakstiski jāapliecina ar parakstu uz abiem pavadzīmju eksemplāriem, kā arī Klientam defekts jānofotogrāfē.
5.4. Sūdzības par zaudējumiem, kas radušies transportēšanas laikā, kopā ar fotogrāfijām jānosūta uz e-pastu - info@lignaushop.com 24 stundu laikā.
5.5. Cita veida sūdzības var sūtīt uz e-pastu info@lignaushop.com 14 dienu laikā no preču saņemšanas brīža.
5.6. Prece, par kuru tiek saņemta sūdzība, bez LIGNAU SIA rakstiskas piekrišanas nedrīkst būt izmainīta. Prece nedrīkst būt apstrādāta. Jebkāda veida izmaiņas ir pieļaujamas tikai pēc LIGNAU SIA rakstiskas piekrišanas saņemšanas.
5.7. Bojātas preces var apmainīt tikai tajā gadījumā, ja bojātā prece ir saņemta atpakaļ. Bojātās preces nedrīkst tikt iznīcinātas, apstrādātas vai iemontētas. Bojātās preces netiks apmainītas, ja tās būs apstrādātas, iemontētas vai iznīcinātas.
5.8. LIGNAU SIA nav atbildīga par vieglu nolaidību un no tā izrietošiem zaudējumiem.
5.9. LIGNAU SIA ir tiesīga lemt, vai atpakaļ saņemtās preces tiks atjaunotas, pārtaistītas vai aizvietotas. Prasības samazināt vērtību vai veikt kādas citas izmaiņas netiks izskatītas.
5.10. Par preču nepiegādāšanu jāziņo rakstiski uz e-pastu info@lignaushop.com 5 dienu laikā no izsūtīšanas paziņojumā minētā paredzētā piegādes datuma.


6. PREČU ATGRIEŠANAS NOTEIKUMI

6.1. Klientam ir tiesības rakstiski atteikties no līguma un preci atgriezt 14 dienu laikā no preču saņemšanas brīža.  Atteikums jāadresē:
Lignau SIA
Kr.Valdemāra iela 1A
LV-2150 Sigulda
Latvija
E-mail: info@lignaushop.com

6.2. Nauda Klientam tiek atgriezta tikai tad, kad atgrieztā prece ir saņemta un saskaitīta LIGNAU SIA noliktavā.
6.3.  Nauda Klientam tiek atgriezta 5 darba dienu laikā no brīža, kad prece būs saņemta LIGNAU SIA noliktavā
6.4. Klienta atteikuma gadījumā, ja prece atbilst pasūtījumam, visas izmaksas, kas saistītas ar preces atgriešanu, sedz Klients. Preču atgriešanas izmaksas ir ekvivalentas preču piegādes izmaksām.
6.5. Klientam netiks apmaksāta preču vērtība un atpakaļ sūtīšanas izmaksas par precēm, kas ir izgatavotas pēc pasūtījuma, kurā Klients ir definējis izmērus, virsmas apstrādi, krāsas toņus, profilus u.c. parametrus, kuri nav norādīti lignaushop.com interneta veikalā vai citās interneta vietnēs, kurās ir pieejama LIGNAU SIA produkcija.
6.6. Prece var tikt pieņemta atpakaļ tikai oriģinālā iepakojumā. Prece nedrīkst būt izmantota vai sastiprināta (piemēram, salīmēta, saskrūvēta utt.). Atgrieztā prece nedrīkst būt bojāta vai netīra.
6.7. Koksnes izstrādājumi ir dabīgs produkts, tāpēc jāpievērš uzmanība to dabiskajām īpašībām un īpatnībām. Iegādē, un jo īpaši uzglabāšanā, un izmantošanā Klientam jāņem vērā koksnes bioloģiskās, fizikālās un ķīmiskās īpašības.